بازگشت به صفحه اصلی

فرم استخدام در شرکت کشت و صنعت تهران شباهنگ

تکمیل کلیه قسمت های ستاره دار الزامی است

اطلاعات شخصی
شماره شناسنامه
نام پدر
نام خانوادگی
نام
محل تولد
محل صدور
کد ملی
تاریخ تولد
سلامت وضعیت روحی و جسمانی
بله
خیر
توضیح نوع بیماری
مجرد
متاهل
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
ملیت
دین
جنسیت
خدمت نظام وظیفه
ذکر نوع و علت معافیت
انجام داده
معاف از خدمت
سوابق تحصیلی و آموزشی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ پایان نام موسسه آموزشی شهر
تجربیات شغلی
نام سازمان یا شرکت سمت /شغل مدت سابقه تاریخ پایان آخرین حقوق و مزایا علت ترک خدمت
تجربه کاری در شرکت شباهنگ
علت قطع رابطه کاری
بلی
خیر
آشنایی به زبانهای خارجی ، کامپیوتر و سایر دوره ها
نام زبان/وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
نوشتن
مکالمه
خواندن
نام زبان/وضعیت ضعیف متوسط خوب عالی
نوشتن
مکالمه
خواندن
windows word excel access internet power point
آشنایی با کامپیوتر
گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای با موسسات آموزشی
نام دوره آموزشی نام موسسه آموزشی مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
شغل مورد درخواست
تاریخ شروع
شغل درخواستی
سوابق بیمه
سابقه بیمه
تعداد سنوات
شماره بیمه
دارم
ندارم
طریقه آشنایی با شرکت
طریقه آشنایی با شرکت
آدرس محل سکونت
تو ضیحات
منزل شخصی
منزل اجاره ای
سایر
تلفن
آدرس

توجه

تکمیل و ارسال این فرم هیچگونه تعهدی جهت استخدام برای این شرکت ایجاد نمی نماید.